Regler förarbeten på båtbotten på uppläggningsplatser.

Markduk, skall alltid utföras om båten är målad sedan tidigare eller ska målas med båtbottenfärg.

Syftet med markduken är för att undvika att båtbottenfärg som innehåller tungmetaller och/eller biocider inte ska förorena marken och vattnet.

Markduken tillhandahålls av Skärgårdsstads hamnsamfällighet till självkostnadspris.

Markduk skall alltid placeras på marken under vagga/stöttor/bockar eller trailer innan uppställning av båten.

Innan markduken läggs ut avlägsnas eventuell beväxning på mark

Markduken skall läggas ut utan skarv under båten.

Markduken skall förankras i ytterkant i hela sin längd med sten/grus eller annat material som gör det omöjligt för vinden att komma åt kanterna så att markduken blåser upp.

När båten är sjösatt igen ska markduken noga vikas ihop så att färg och skraprester packas in i duken i ett stängt paket. Märk duken ”farligt avfall”. Markduken får inte skakas av och får inte återanvändas. Markduken lämnas in av dig på Brännbackens återvinningsstation som miljöfarligt material.

 

 1. Mindre arbeten på båtbotten.

  T.ex. lagning av mindre skador.

  Vid mindre arbeten på din båtbotten skall du alltid använda slipmaskin med tillkopplad industridammsugare med filter.

   

 2. Större arbeten på båtbotten.

  T.ex. renskrapning/slipning eller större reparationer/plastarbeten.

   

  När en renskrapning/slipning av en större yta på din båtbotten skall utföras måste du se till att täcka in utrymmet mellan skrovet och ytterkanten på din markduk runt hela båten så att inget damm kommer ut. Om slipning utförs med vatten ska vattnet fångas upp av absorberande duk eller tätt kärl och efter torkning hanteras som farligt avfall.

  All slipning skall ske med slipmaskin med tillkopplad industridammsugare med filter på utblåsluften.


  Efter utförd skrapning/slipning skall eventuella rester som hamnat på markduken omedelbart sopas upp läggas i slutet kärl och lämnas in som miljföarligt avfall. 

   

 3. Blästring av båtbotten.

  Blästring av båtbotten får endast ske med styrelsens skriftliga godkännande.

  Blästringsarbeten medför extremt stora risker för spridning av tungmetaller och farliga biocider som finns i båtbottenfärger (både gammal och modern båtbottenfärg) och kan innebära stor skada på omgivningen med risk för både hälsa och miljö.

   Den som utför arbetet ansvarar för att själv införskaffa den kunskap som behövs för att utföra arbetet utan risk för sig själv eller andra och ska i förväg planera för och vidta alla skyddsåtgärder som behövs för att undvika spridning och skador på omgivningen. Miljöbalkens 2 kap – Allmänna hänsynsreglerna.Styrelsen måste kontaktas skriftligen med ansökan i god tid innan arbetet är planerat att utföras som beskriver hur, när och av vem med kontaktuppgifter arbetet ska utföras och i detalj beskriver vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas. Om företag anlitas ska kopia på F-skattsedel för både huvudentreprenör och underleverantörer och offert inlämnas som utgör del av styrelsens bedömning. Om styrelsen bedömer att risken för skada på mark och vatten är för stor kommer styrelsen att avslå ansökan.

  

Den som förorenar mark eller vatten ansvarar för samtliga kostnader som uppstår för att reparera och återställa skadan. Miljöbalkens 10 kap.

Länk till Transportstyrelsens rekommendation för en giftfri båtbotten>>