Nyheter

Informationsmöte lördag 18 november kl 13 i Skärgårdsstadsskolan gällande miljögifter i på uppläggningsplatserna.

Andelsägare i Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, 

Sanering av vinteruppläggningsplatser: en stor kostnad som kommer drabba alla medlemmarna i SHSF!KOSTNAD CA 5000 KR PER ANDEL

Med anledning av den uppkomna situationen gällande miljöproblem på vår hamnanläggning och vinterförvaringsplatser kallar vi er till ett informationsmöte i Skärgårdsstadsskolan lördag 18 november kl 13:00.

Miljöinspektion har genomförts av Österåkers kommun, både i vattnet och på land inom vår anläggning och vi vet redan nu att förhöjda halter miljögifter finns på uppläggningsplatserna och att en sanering kommer att behöva utföras inom en snar framtid. Detta till en stor kostnad. Hamnsamfällighetens styrelse har med hjälp av en entreprenör gjort en kostnadsuppskattning på en sanering och det landar på ca 1,5 miljoner kronor.  

Melissa Feldtmann från Österåkers kommun, miljö och hälsoskyddsenheten, kommer och informerar oss om kommunens uppgift och miljökrav.

Diskussion:

Kostnaden för sanering kommer att drabba hela Hamnsamfälligheten. Det är hela SHSF som står med skulden till den uppkomna situationen.

Vad innebär en sanering?

Hur skall detta finansieras?

Hur och när skall det utföras?

Hur förhindrar vi att detta inträffar igen (åtgärdsplan efter sanering)?

 

Vi bjuder på kaffe och bullar till mötet

Väl mött!

Styrelsen SHSF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elarbeten på hamnplan 

Före midsommar reparerades elanläggningen på yttre vågbrytaren bl.a. genom att man bytte till tjockare elkabel. Sista etappen av utbyte på hela A-bryggan sker med start 3/10. En ränna skall grävas upp för kabelrör mellan hamnkontoret och bryggan. Arbetet beräknas vara klart senast4/10.

Dags att anmäla vinterförvaring

Läs mer under Vinterförvar och regler för vinterförvaring i Skärgårdsstad

Bommen vid Risängen sönderkörd igen

Någon har kört in i och totalhavererat bommen vid uppläggningsplatsen på Risängen. Skadegörelsen är polisanmäld.

Torrsättningsdagar

Segelsällskapet meddelar att de ordnar torrättningsdagar lördag 30 september och söndag 8 oktober. Läs mer på >>SSSS Hemsida>>

Elproblemen lösta

Ny tjockare kabel har dragits ut till brygga A och vågrytaren. Därmed skall elförsörningen till yttersta delen av vågrytaren nu fungera.

Parkeringsregler

Några andelsägare har rapporterat att de fått böter då de parkerat för lastning och lossning på hamnplan. Tidigare gräns för lastning och lossning var 15 minuter enligt hemsidan. Då denna tid anses vara för kort, har vi  ändrat denna till 30 minuter. P-skiva krävs. Tidigare skyltning om att parkering ej är tillåten för annat än lastning och lossning är kompletterad med skylt om 30 min samt att p-skiva krävs. På årsstämman beslöts också återgå till att p-tillstånd är tvingande dygnet runt. Detta framgår också av information på hemsidan.

Elproblem på yttre delen av vågbrytaren

Vi har sedan några veckor haft elavbrott på yttre delen av vågbrytaren. Felet är lokaliserat och hamnstyrelsen har jobbat med att få in offerter och förslag på lösning. Det som kommer ske nu är att kabeln som leder ut strömmen på brygga A och vågbrytaren byts ut mot en grövre. Därmed får vi en både fungerande och säker anläggning. Arbetet inleds veckan efter midsommar och beräkna ta ca två veckor.

Otillåtna besökare

Hamnen har under den gångna helgen 9-11/6 haft flera besök av båtar med otillåten vikt. Besökarna har avvisats av styrelsen, och även av polisen, men trots detta återkommit för att angöra våra gästbryggor.

För att göra det än mer tydligt att maxvikten för att få förtöja i vår hamn är 9 ton, kommer skyltar som visar detta sättas upp på bryggnockarna vid hamnens östra och västra infart.

Observera att det är andelsägaren som ansvarar för sin gäst och att gällande regler följs.

Stölder på parkeringen

Det har tyvärr rapporterats om stölder på parkerade bilar på parkeringen. Vi ber er därför hålla ett extra öga om ni går förbi parkeringen. Vi ber även nattvakterna hålla ett extra öga på parkeringen.

Förhöjda halter miljögifter på vinteruppläggningsplatserna.
Miljönämnden i kommunen genomför sedan ett par år en undersökning av kommunens båtklubbar och marinor. Det har konstaterats avsevärt för höga halter av miljöfarliga ämnen i marken på våra uppläggningsplatser. Hamnen har blivit ålagd att utfärda en åtgärdsplan. Arbete med detta pågår. I budget för 2017 finns att utföra prover och utforma en gångbar metod för sanering. Det kan redan nu antas att en sanering av hela uppläggningsytorna kommer att kosta en stor summa pengar. Vad det kommer att kosta och hur finansiering skall gå till får vi återkomma till när detta är utrett. Strängare regler för slipning, skrapning och andra båtbottenarbeten kommer att införas. Än så länge finns bara regeln om att markduk skall användas, men fler regler kommer till hösten.

F Ö R B U D att ansluta elektrisk utrustning utan jordfelsbrytare.
Det finns farhågor att Skärgårdsstadshamnens el-anläggning inte svarar upp till dagens krav på säker el-anläggning. Under tiden det tar att undersöka och åtgärda bristerna har styrelsen beslutat att införa förbud mot inkoppling av elektrisk utrustning mot hamnens el-anläggning utan att separat jordfelsbrytare kopplas in.

Jordfelsbrytare finns att köpa hos t.ex Clas Ohlsson för 99kr. Har du ingen egen,  finns det nu 5 st. i hamnkontoret för utlåning, glöm ej att returnera !!!

Anmäl uthyrning!
Vi strävar mot en säker hamn och vill veta vilka båtar som hör hemma i hamnen. Enligt årsmötesbeslut 2016, ska andelsägare som hyr ut sin plats anmäla detta till styrelsen, använd gärna detta  > formulär .

Facebook grupp 
Skärgårdsstadshamnens styrelse använder inte Facebook för kommunikation. Vill du meddela styrelsen något, ber vi dig använda uppgifterna som finns på > kontaktsidan.

Nattvakter 
För att undvika stölder, skadegörelse och busliv i vår hamn/hamnområde är det av största vikt att ha ett fungerande vaktsystem. Du väljer själv datum genom att skriva in dig i bokningslistan i hamnkontoret under perioden 1 januari - 10 mars. Övriga andelsägare tilldelas ett datum och meddelas per brev. Komplett vaktlista finns i hamnkontoret efter 10 april. Vid behov att flytta bokningen, kan innehavare av båtplats byta med varann eller utse ersättare. Alla ändringar ska noteras i vaktlistan.

OBS: Minimiålder för nattvakten är 18 år. För mer information kontakta styrelsen.