Välkommen till Skärgårdsstadshamnen!

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, består av 340 andelar. Andelsägare är fastighetsägare i Skärgårdsstad, samt sedan slutet av 80-talet ett fåtal öboende.

Här kan du hitta information om hamnanläggningen, andelsägande, gästplatser, vinterförvaring och andra praktiska detaljer. Vi har även en annonssida där du kan söka hamnplatser i Skärgårdsstadhamnen. Har du synpunkter, förslag eller andra frågor som rör hamnen, är du välkommen att kontakta oss här.

2018-10-04 Rapport från miljödiskussion

Läs sammandraget här>>

2018-09-04  KALLELSE. Du kallas härmed till Informationsmöte/diskussionsmöte gällande

Miljöhantering på vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad

Skärgårdsstadsskolan onsdag 19 september kl 19.00-20.00

Med anledning av den kommande saneringen av uppläggningsplatserna i kombination med att det varit svårt att följa hamnens tidigare anvisningar och regler för en bättre miljöhantering, kallas ni härmed till ett möte där vi vill diskutera hur vi skall hantera båtar på vinteruppläggningsplatserna framöver. Vi i hamnstyrelsen menar att det inte är någon större idé att sanera marken förrän vi kan säkerställa att det inte kommer att förorenas igen.

Det är viktigt att du som har båt eller tänkt ha din båt på uppläggningen, och/eller du som har andra bra erfarenheter av detta, kommer och lyssnar och pratar med oss om dina idéer.

Sprid gärna denna inbjudan till fler som ni vet kan vara intresserade av att nyttja vinteruppläggningsplatserna i Skärgårdsstad.

Samtliga medlemmar och hyresgäster i hamnen är välkomna att delta på mötet.

 Väl mött!

Skärgårdsstadshamnen

2018-09-04 Elen på vågbrytaren. Nu skall elen fungera på vågbrytaren igen. Ett kabelbrott som uppstått i samband med att gamla mellanbryggor havererat har orsakat en del driftstörningar, men det skall nu alltså vara åtgärdat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-07-18 Bom vid sjösättningsrampen vid badet. Bommen låses upp med vanliga hamnnyckeln eller med nyckel som kan hämtas ut mot deposition hos vägsamfällighetens styrelse. Det innebär alltså att alla med båtplats i hamnen eller boende i Skärgårdsstad har möjlighet att använda rampen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-06-03 Hamnstyrelsen använder inte Facebook för kommunikation. Vill man informera Hamnansvariga om något görs det genom kontakt via telefon (finns telefonnummer uppskrivet på skyltar vid hamnkontoret och på grindarna till bryggorna och på hemsidan), eller via kontaktinformation på vår hemsida. Där finns mailadress och ett kontaktformulär man kan använda sig av. Facebook-gruppen Skärgårdsstadshamnen administreras ej av Hamnstyrelsen och är ingen officiell facebooksida för hamnföreningen. Roslagens Pärla är en annan grupp som frekvent används av medlemmar för att informera om diverse saker i Skärgårdsstad och dess närhet. Den fungerar utmärkt om man vill informera många om något på ett snabbt sätt, men är inte heller den rätt ställe att informera hamnstyrelsen genom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-04-19 Hej andelsägare och vinterupplagsgäst,

Med anledning av mycket färsk information från Österåkers kommuns miljö och hälsa, Melissa Feldtmann har vi anledning att meddela hamnens andelsägare att vi kommer att skjuta upp miljösaneringen till start 2019.

Bakgrunden är att delar av styrelsen torsdagen den 12 april på ett informationsmöte som Melissa höll har fått sådan information att den tänkta miljösaneringen kan vara bidragsberättigad via LOVA-bidrag, styrelsen kommer under resterande av denna vår och försommar undersöka om vi kan få ett förhandsbesked om detta är möjligt, i värsta fall blir vi tvungna att avvakta det officiella beslut som tas på officiella ansökningar i februari/mars 2019 innan vi får ett definitivt besked.

Denna information som kommunen delade med sig av var så färsk (gavs av staten den 10/4-18) att kommunen inte själva vet hur den ska tolkas och användas, vi får därför se hur den kan komma att påverka oss.

Vi kommer via hemsidan hålla er underrättade om utvecklingen.

PS. Styrelsen kommer dock att fortsätta sitt arbete med att göra hamnen och uppläggningsområdena mer miljövänliga varför arbetena med förebyggande åtgärder, minskning av miljöstörande färger, skyddande av våra vatten- och markområden kommer att fortsätta utan påverkan av att vi skjuter miljösaneringen på framtiden. DS.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-03-12 Vi söker ägaren till den här båten som ligger på Risängen. Ägren skall omedelbart hör av sig till styrelsen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen kommenterar inlägg på Facebook gällande förslag på utbyggnad av hamnen. Läs här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låsbyte till bommen vid Risängen

Fredag 16 februari kommer vi att byta ut hänglåset till bommen vid uppläggningsplatsen vid Risängen. Ni som har registrerat er vinterplats på Risängen kommer att kunna kvittera ut en nyckel till det nya låset. Endast de som registrerat vinterplats kommer att kunna kvittera ut ny nyckel. Kostnad för ny nyckel kommer att vara 200 kr som skall vara insatta på hamnens konto innan nyckel lämnas ut. Nyckelutlämning kommer att ske vid några tillfällen under vintern, till att börja med tisdagarna 30/1 och 6/2 kl 18:30-19:00 i hamnkontoret samt lördag 17/2 efter årsmötet i Skärgårdsstadsskolan (ca kl 11:30).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-07-27 Vi söker ägaren till den här båten som ligger längst uppe i ena hörnet på Risängen:

Vet du vems båten är, kontakta Styrelsen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARKDUK är obligatorisk vid vinterförvaring vid Skärgårdsstadshamnens vinteruppläggningsplatser. Läs mer om Regler för båtbottenarbeten och Miljöpolicy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som svar på mail rörande gästbryggans tillgänglighet meddelar vi följande:

Vi i styrelsen har ideellt åtagit oss uppdraget att förvalta och sköta om hamnen efter de regler som gäller, så att båtägarna har en trivsam och välskött hamn att vistas i.

Regler för maximal vikt på båt, som kan lägga till i hamnen, framgår av skyltar på vågbrytaren och anslag på grindar till bryggorna.

Vi vill inte hamna i en situation, där en incident inträffar med personskada, som kan härledas till båtens vikt, och med påföljd av åtal eller annan rättslig åtgärd.

Båtar som överträder denna bestämmelse kommer vi konsekvent att avhysa.

Ansökan till styrelsen om avvikelse från denna bestämmelse kommer styrelsen ej att behandla.

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Parkeringsövervakning

Observera att i hamnens område får du endast parkera på uppmärkta p-platser och att det där krävs p-tillstånd. Om du parkerar utan p-tillstånd riskerar du böter. Det gäller dygnet runt.  Du kan också få p-bot om du står längre än 30 minuter på lastningsplatserna på hamnplan. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nyheter och pågående arbeten m.m. 

 Årsmöte och stadgar