Information om nyttjande av hamnen och båtplatser

BÅTPLATSER I HAMNEN Hamnanläggningen får nyttjas av båtplatsinnehavare i hamnen och av deras gäster. Hamnanläggningen är anpassad att ta emot båtar med en vikt av upp till 9 ton. Inga båtar med större vikt än 9 ton får vistas inom hamnanläggningen. Det finns skyltar på både östra och västra delen av vågbrytaren vid infarten till hamnen som tydligt visar detta. Läs mer om båtplatser och storlekar under >>Sommarplatser>>

AVFALLSHANTERING
Soprummen i hamnkontoret har öppet från april till november där båtägare kan lämna hushållsavfall samt tömma oljerester. Inga grovsopor, uttjänade batterier eller liknande får lämnas i hamnen eller soprummet. Var och en uppmanas att hjälpa till att hålla snyggt och städat i hamnen för allas trevnad.

TOATÖMNING
På miljöbryggan finns möjlighet till latrintömning för våra andelsägare. Hamnnyckeln används för låset.

NYCKEL TILL HAMNEN
Det finns två nycklar, en till bommen vid Risängen, och en elektronisk som går till grindar och hamnkontor samt bommen vid sjösättningsrampen. Avgift elektronisk hamnnyckel: 600 kr och Risängen-nyckel: 200 kr. Två elektroniska nycklar per andel får kvitteras ut hos Magnus Hedman, tel: 0707313016.

Nyckeln innehåller ett standard lithium batteri (CR2025) som måste bytas efter 2-3 år vid normal användning:

ASSA-nyckel batteribyte.pdf ASSA-nyckel batteribyte.pdf
Size : 175.436 Kb
Type : pdf


HAMNVAKTER
Vi har nattvakt i hamnen, bokning sker ca 1 jan - 10 mars i hamnkontoret, därefter tilldelas en vaktnatt per andel för de som inte själva har bokat. Eventuellt byte av datum sköter andelsägare sig emellan. Vid förhinder att genomföra bevakning svarar du själv för att ersättare utses. Alla ändringar ska noteras i vaktlistan. Minimiålder för hamnvakten är 18 år. För mer information kontakta styrelsen. Vi lägger inte ut detaljerad information på hemsidan.

PARKERINGSREGLER
Från och med 2017 återgår vi till att det hela dygnet krävs p-tillstånd för parkering vid hamnens parkeringsplatser. Att parkera utan tillstånd kan medföra p-bot. Styrelsen har ingen möjlighet att återkalla utfärdad bot. Varje andelsägare får två p-tillstånd per båtplats hemskickade per brev. Märket fästes vid förarsidan på framrutan, alternativt på ett löst papper väl synligt i framrutan, för eventuellt nyttjande av fler än 2 bilar eller tillfälliga besök.

Hamnens parkeringsplatser är till för båtplatsinnehavare som är ute med sina båtar. Det är alltså ingen förvaringsplats för extrabil eller släpvagn och annat.

Den som upplåter sin båtplats i andra hand överlämnar sina p-tillstånd till sin hyresgäst. SHSF delar inte ut p-tillstånd till gäster eller andrahands-hyresgäster. P-tillstånd skickas ut till samtliga andelsägare under april.

I övrigt ska skyltning för anvisade p-platser följas. Notera att hamnplanen inte är en parkering, utan endast får användas för lossning och lastning, i max 30 minuter.

BOMISÄTTNING
Entreprenör anlitas för isättning och upptag av bommarna på yttre vågbrytaren, i april och november. De senaste åren har SSSS jolleskolans föräldrar anlitats för uppdraget. Ett bra sätt att bidra till verksamheten.

SKADEGÖRELSE
Stölder och skadegörelse som förekommer på båtar i hamnen måste ovillkorligen polisanmälas.

GÄSTPLATSER
Information om gästplatser finns även anslagen på grindarna i hamnen.
Fyra gästplatser finns på den inre halvanav miljöbryggan, två platser på vardera sidan. Ytterligare två gästplatser finns längst ut på insidan av vågbrytaren. För samtliga platser gäller förtöjning längsgående och båtvikthögst 9 ton.

  • Gästplatserna är i första hand avsedda för gäster till våra båtplatsinnehavare och är då gratis.
  • Gästande båt får ligga högst 2 dygn vid markerade gästplatser. Önskar du ligga längre tid, dock max 5 dygn, ska du kontakta Hamnsamfällighetens styrelse.
  • Den du besöker är din värd och svarar för att du kommer in och ut på bryggor och toaletter.
  • Du ska skriva in dig i liggaren som finns i postlådan på den separata gästbryggan (den kortare bryggan till vänster när du kommer ner mot hamnen). Ange datum, båtfabrikat/typ samt skepparens namn och adress, vem du gästar samt telefonnr till den du gästar.

JOLLEUPPLÄGG
Jollar får förvaras på vågbrytaren mot Marsättra holme. Inga jollar får finnas på båtbryggor eller vågbrytare där det finns båtplatser. Småbåtar över 2,80 m får ej förvaras på platser avsedda för jollar, utan ska ligga på köpt/hyrd plats. Småbåtar som trots detta ligger på jolleplatserna kommer att transporteras bort till Risängen.